Startovní podmínky

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

  • Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašuje že:
 • Je seznámen s podmínkami akce Ultralabák ve všech jeho kategoriích, která je pořádána v termínu dne 18. září 2021
 • Je osobou starší 18ti let, případně má písemný souhlas zákonného zástupce
 • Je osobou bez omezení způsobilosti k právním úkonům, a že jeho aktuální psychický a fyzický stav mu umožňují uvědomit si rizika spočívající v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na závodě
 • Je si vědom, že není v silách ani možnostech organizátora akce prověřit si jeho zdravotní stav, popřípadě pravdivost ostatních svých ujištění, že se organizátor musí spolehnout na účastníkovu vlastní soudnost a serióznost
 • Účastní se akce dobrovolně
 • Účastníkovi jsou známy: Jeho zdravotní stav, fyzická a psychická kondice s ohledem na předpokládané vysoké nároky na účastníky akce,
 • Má uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Je si vědom, že běh probíhá za plného silničního provozu a bude proto respektovat platné silniční předpisy, pokyny policie a pořadatelů.
 • Bere na vědomí možné setkání s domácími i jinými zvířaty na trati
 • Veškeré fotky, rozhovory i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář,
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
 • Účastníkovi pořadatel akce neslíbil žádné výhody či žádnou jinou pomoc či podporu v souvislosti s účastí na akci nad rámec obecně dostupných informací publikovaných na www.ultralabak.com
 • Respektuje jako podmínku své účasti na akci, že organizátor neodpovídá za žádnou škodu, která mu v souvislosti s účastí na akci může případně vzniknout, s výjimkou důsledků porušení výslovně organizátorem přijatých závazků či povinností,
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za důsledky jeho účasti.
 • Účastník svým podpisem stvrzuje, že veškerým výše uvedeným rozhodnutím rozumí.